Jouw kind verdient onze beste zorgen!

Vanuit ons pedagogisch project bouwen wij aan een zorgbeleid waarbij we oog hebben voor de totale ontwikkeling van elk kind.  Elk kind is uniek en verdient maximale ontplooiingskansen. 
We proberen daarbij de sterke punten van elk kind te ontdekken en te benutten in zijn/haar leerproces.  Daarbij staan overleg, samenwerking en zorgzaam omgaan met het kind, de ouders, de klasleerkracht en het zorgteam centraal.

Na vele overlegmomenten, bevragingen en denkwerk, zijn we in onze zorgvisie tot 5 peilers gekomen die allemaal even centraal staan en die we met heel veel zorg in onze school implementeren, dag in dag uit.  

1. Welbevinden

Het welbevinden van iedere betrokken partij (kind, leerkracht, ouders), is de bouwsteen van ons onderwijs. Je goed voelen is een voorwaarde om verder te ontwikkelen, om kinderen te begeleiden, om zorg te bieden. 

Het welbevinden blijft centraal staan in de zorg die we bieden. We willen niet alleen zorg bieden op cognitief vlak maar ook extra zorg kan ook nodig zijn op sociaal-emotioneel gebied. Deze zorg kan zowel in de klas geboden worden als individueel. 

Daarnaast blijft het welbevinden van de leerling, de klas en de leerkracht centraal staan als de zorg uitbreidt. De genomen maatregelen moeten de leerling niet alleen op cognitief vlak ondersteunen maar moeten ook een positief effect hebben op het welbevinden. 

2. Differentiatie

We willen op onze school onderwijs aanbieden dat voor elk kind zo goed mogelijk aansluit bij zijn of haar mogelijkheden. Dit houdt in dat we in de hele school, in elke klas, een brede basiszorg bieden aan alle kinderen. Binnen deze brede basiszorg werken we onder andere met een meersporenbeleid zodat kinderen op een verschillend niveau worden aangesproken. Sommige kinderen gaan zelfstandig aan het werk, anderen krijgen een korte instructie van de leerkracht en nog anderen krijgen een langere geleide instructie. Dit meersporenbeleid is dynamisch: het kan evolueren en kan verschillen afhankelijk van de vakinhoud en de leeftijd van de kinderen. 

Wanneer deze brede basiszorg voor een kind onvoldoende is om tegemoet te komen aan zijn of haar onderwijsbehoeften, bieden we het kind verhoogde zorg. We nemen binnen de klas extra maatregelen zodat het kind in staat is om het klassikale aanbod te blijven volgen. Deze maatregelen worden besproken tijdens een oudergesprek en genoteerd in een zorgplan. Dit zorgplan wordt op regelmatige basis geëvalueerd en bijgestuurd. 

Het kan nodig zijn om tot een uitbreiding van zorg te komen. Samen met het CLB wordt bekeken wat het kind nodig heeft. Er kan extra ondersteuning ingeschakeld worden vanuit het ondersteuningsnetwerk. Ook met therapeuten of een revalidatiecentrum wordt samengewerkt. 

Wanneer ook dit nog onvoldoende is, wordt er gekeken of het zinvol is om het kind een individueel aangepast curriculum te geven. Er worden dan leerdoelen op maat opgesteld om te blijven streven naar evolutie. Het welbevinden van het kind blijft steeds centraal staan. 

In al de verschillende fases, wordt er steeds gekeken naar de haalbaarheid van de genomen maatregelen, voor het kind zelf, de klasgroep, de leerkrachten en het gezin. De individuele zorg voor een kind moet zinvol en haalbaar zijn binnen de zorg voor de hele klas. Als dit niet het geval is, zoeken we samen naar een andere oplossing. Wanneer een kind hulpmiddelen krijgt aangeboden, moeten die zijn of haar zelfstandigheid ondersteunen. En ook die groei naar zelfstandigheid vinden wij een waardevolle evolutie. 
Op die manier streven we ernaar dat elk kind op zijn maat en eigen tempo kan blijven ontwikkelen. 

3. Overleg

Op onze school hechten we veel belang aan overleg. Zowel formele als informele gesprekken zijn voor ons waardevol. 

We beschouwen kinderen als een volwaardige partner in hun eigen groeiproces en gaan dan ook regelmatig in gesprek met hen. 

Ouders worden enkele keren per jaar uitgenodigd voor het oudercontact. Indien nodig, nodigen we hen uit voor een uitgebreider oudergesprek over hun kind. Uiteraard staan we ook open voor de vraag van ouders tot een overleg. Zorgplannen worden in samenspraak met de ouders opgesteld en geëvalueerd. 

Binnen het schoolteam zijn er verschillende vormen van overleg: overleg tussen co-teachers, overleg met andere leerkrachten en overleg met de zorgcoördinator en/of directie. 

We willen een zo uitgebreid mogelijk netwerk rond de kinderen. Daarom werken we nauw samen met externen: CLB, ondersteuners, arts en andere externe hulpverleners. 
Mits toestemming van de ouders nemen zij ook deel aan het oudergesprek. 

Vanuit deze verschillende vormen van overleg willen we komen tot een samenwerking die ervoor zorgt dat er een breed netwerk is rond het kind dat eenzelfde doel voor ogen heeft en daar samen naartoe werkt. 

De zorgcoördinator speelt een belangrijke rol in het coördineren van overlegmomenten en wil een zichtbaar aanspreekpunt zijn voor alle betrokken partijen. 

4. Vertrouwen

Ook als de zorg rond een kind toeneemt, blijven we het belangrijk vinden dat kinderen met het nodige zelfvertrouwen in het leven staan. We helpen hen om een realistisch beeld te krijgen van hun talenten en hun mogelijkheden. 

De vertrouwensband tussen leerkracht en kind is cruciaal zodat kinderen zich veilig voelen in de klas en optimaal kunnen ontwikkelen. 
Ook het vertrouwen tussen leerkracht, ouders en externen is van groot belang, zeker als de zorg uitbreidt. We hebben er vertrouwen in dat ieder vanuit zijn eigen rol in de zorg voor een kind zijn verantwoordelijkheid neemt en het kind zo goed mogelijk begeleidt. 
We werken vanuit het vertrouwen dat wij van de ouders krijgen om op een professionele manier vorm te geven aan goed onderwijs. 

5. Reflectie

Op regelmatige basis willen we stilstaan en de kans nemen om te reflecteren op verschillende vlakken. 

Kindniveau: We kijken op regelmatige basis naar de algemene ontwikkeling en groei van het kind. We spreken met het kind, betrekken ouders en externe hulpverleners. Helpen de gemaakte afspraken om de doelen te bereiken voor het kind? Als er een zorgplan is, worden de gestelde doelen geëvalueerd en bijgestuurd. 

Klasniveau: We kijken niet alleen naar het individuele kind, maar ook naar de klasgroep. Hoe gaat het met deze groep, welke dynamieken spelen een rol? Maar ook, zijn de maatregelen haalbaar binnen deze klasgroep? Kan de zorg voor de hele klas gewaarborgd worden? 

Schoolniveau: Ook onze zorgvisie blijft evolueren. We herbekijken, sturen bij en toetsen aan de praktijk. 

Op deze manier willen we een kwaliteitscultuur creëren waarin we openstaan voor nieuwe ideeën en andere meningen, die we als een meerwaarde zien die ons doen nadenken en bijsturen. 

Zoeken

Data

SCHOOLJAAR 2024-2025

VRIJE DAGEN, VAKANTIES en STUDIEDAGEN 

18/09: pedagogische studiedag

26/10 tot 3/11: herfstvakantie 🍁

21/12 tot 5/01: kerstvakantie 🎄

3/02: facultatieve verlofdag

1 tot 9 maart: krokusvakantie

21/03: pedagogische studiedag

5/04 tot 21/04: paasvakantie 

1/5: Dag van de Arbeid

2/5: facultatieve verlofdag

12/05: pedagogische studiedag

29/05 tot 30/05: OHHemelvaart

9/06: pinkstermaandag

01/07: begin zomervakantie 🌞

FEESTEN

ouderfuif van de ouderraad 6 september
eetfeest datum nog te bepalen
lichtjeswandeling  datum nog te bepalen
kinderfuif 14 maart
schoolfeest 24 mei

TE ONTHOUDEN DATA

24/09: klassenloop lagere school

28/08: opendeur 18u-19u

6/09: info-avond

12/02 en 20/02: kijkdagen nieuwe aanmeldingen

5/05: schoolfotograaf

26/06: proclamatie zesde leerjaar

 

 

Contact

Vrije Basisschool 'De Kinderberg'
Bergstraat  18 - 3360 Bierbeek

016 / 46 40 37

directie@vrijeschoolbierbeek.be

Ondernemingsnummer: 0443.268.323
Instellingsnummer: 12468